องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายพงศธร จันทร์อ่อน
ประธานสภา

นายคูณ พนาสันต์
รองประธานสภา

นายสะอาด อินทร์ไธสง
เลขานุการสภา

นายโสภา ชูนามะ
ส.อบต.หมูที่ 1

นายสุริยา ปุริตานัง
ส.อบต.หมูที่ 1

นางคำปุ่น อุ่นมาลย์
ส.อบต.หมูที่ 2

นางสาววาสนา จัตุเรศ
ส.อบต.หมูที่ 3

นายประยงค์ จันทะลุน
ส.อบต.หมูที่ 3

นายสัมฤทธิ์ ทัดภูธร
ส.อบต.หมู่ที่4

นายบุญเมือง วรสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่5

นายถวัลย์ สุทธิสุวรรณ์
ส.อบต.หมู่ที่5

นายสมิงรัก เพ็งแจ่ม
ส.อบต.หมู่ที่6

นางบัลลัง สุมาลี
ส.อบต.หมู่ที่7

นายประมวล โคตะขุน
ส.อบต.หมู่ที่7

นายพรมมา สัตยาคุณ
ส.อบต.หมู่ที่8

นายไชยศรี พันหนองบัว
ส.อบต.หมู่ที่8

นายดวงเขตถ์ รินทะจักร์
ส.อบต.หมู่ที่9

นายโสภา กางแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่10

นายสุดใจ มูลมิรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่10

นายสุรพล โคตะขุน
ส.อบต.หมู่ที่11

นายสิทธิโชค วิเศษโวหาร
ส.อบต.หมู่ที่11

นายทองมี ศรีประจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่12

นายทองคูณ อุดมปรีชา
ส.อบต.หมู่ที่12

นายวุฒินันท์ ทัดภูธร
ส.อบต.หมู่ที่13

นายอำนวย อัดโดดดร
ส.อบต.หมู่ที่13

นางนวพร กางแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่14

นายศรีนวล แสนป้อ
ส.อบต.หมู่ที่14