องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายสะอาด อินทร์ไธสง
ประธานสภา

นายเสถียร สุมาลี
รองประธานสภา

นายพรศรี บัวภา
เลขานุการสภา

นายณัฐธัญ มงคลอินทร์
ส.อบต. ม.๒

นายประยงค์ จันทะลุน
ส.อบต. ม.๓

นายสาญา พันหนองบัว
ส.อบต. ม.๕

นายพงศธร จันทร์อ่อน
ส.อบต. ม.๖

นางบังลัง สุมาลี
ส.อบต. ม.๗

นายสุทธี โพชนจิต
ส.อบต. ม.๘

นางสิริโสภา ใจกล้า
ส.อบต. ม.๙

นายสวาสดิ์ วิสัชนาม
ส.อบต. ม.๑๐

นายสุรพล โคตะขุน
ส.อบต. ม.๑๑

นายคำสอน เพ็ญจันทร์
ส.อบต. ม.๑๒

นางรุ่งฤดี รัตนสวนจิก
ส.อบต. ม.๑๔