องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัด

นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
090-8463078

นายนิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์
รองปลัดอบต.โหรา
086-2382346

นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธนิตา ศรีคำภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวทองเพียร ยินดีมาก
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวสิรินาถ สุมามิตร์
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจันจิรา ศิริกิจ
นิติกรปฏิบัติการ

นายฑีรญาณภัส โยทาวัน
นักป้องกันฯ

นางจิดาภา ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพงศ์พัฒน์ คำแพง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวจันทิมา เหมกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และแผน

นางสาวนงลักษณ์ ทริเพ็ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายเอนก อุทุมพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายการุณย์ สาระวิถี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขนิษฐา สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายวิชิต อุบลบาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

นายยุทธจันทร์ สาเกตุ
นักการภารโรง

นายจันทร์ทา มานะดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอภิชาติ ยินดีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย