องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัด

นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา

นายนิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์
รองปลัดอบต.โหรา

นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธนิตา ศรีคำภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายฑีรญาณภัส โยทาวัน
นักป้องกันฯ

นางสาวพิศมัย มีจันทร์
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจันจิรา ศิริกิจ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวทองเพียร ยินดีมาก
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางจิดาภา ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา เหมกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และแผน

นางสาวนงลักษณ์ ทริเพ็ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายเอนก อุทุมพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายสุรัฐ สุขเสมอ
พนักงานขับรถ

นางสาวขนิษฐา สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายการุณย์ สาระวิถี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิชิต อุบลบาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

นายยุทธจันทร์ สาเกตุ
นักการภารโรง

นายจันทร์ทา มานะดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอภิชาติ ยินดีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย