องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางวงเดือน ภูเด่นผา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวราพร ชินวงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวสุธีรา สุมาลี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายนิคม วิลัยลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวพวงยุพา ชัยภูมิ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวมลิวรรณ สาทิพย์จันทร์
ผช.จพง.พัสดุ

นางสาวธิดารัตน์ เห็มสุวรรณ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวจริญญา เครือแวงมล
ผช.จพง.การคลัง

นางหนูอาจ พรมไชย
แม่บ้าน