องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางอาภรณ์ หารอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปุริมปรัชญ์ ฉ่ำมณี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุธีรา สุมาลี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ

นายนิคม วิลัยลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจริญญา เครือแวงมล
ผช.จพง.การคลัง

นางสาวพวงยุพา ชัยภูมิ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวธิดารัตน์ เห็มสุวรรณ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวมลิวรรณ สาทิพย์จันทร์
ผช.จพง.พัสดุ

นางหนูอาจ พรมไชย
แม่บ้าน