องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสาวภัทวรินทร์ มะลิงาม
ครู

นางนิตยา ชัยพล
ครู

นางอรุณ ศรีธรรมมา
ครู

นางสาวปวีณา ชูนามะ
ผช.จพง.ธุรการ

นางอรณิชชา อินทโสต
ครู

นางวันเพ็ญ สงเคราะห์สุข
ครู

นางสาวไพรวรรณ ปทุมมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพ็ญนภา สิทธิหาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมัณฑณา สาระโวหาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปารวี แสงรูจี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมาระตรี สิงห์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธันทิวา เวียงนนท์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาคร กางแก้ว
จ้างเหมา