องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิทยา มูลมิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นางสาวทิพย์สุดา สาเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ

นายสุริยนต์ โพธิโชติ
ผช.นายช่างโยธา

นายอนัน วิสัชนาม
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายมณเทียร ศรีคำภา
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายไพรบูรณ์ ตราษี
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายปรีชา สีหาเสน
จ้างเหมา (ขับรถ)