องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิทยา มูลมิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นางสาวทิพย์สุดา สาเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ

นายสุริยนต์ โพธิโชติ
ผช.นายช่างโยธา

นายอนัน วิสัชนาม
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายมณเทียร ศรีคำภา
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายไพรบูรณ์ ตราษี
ผช.นายช่างไฟฟ้า