messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (O11)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
find_in_page 02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1