messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O10)
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คู่มือ-Info poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78 |
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1