ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมและวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโหรา(กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสามวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง