messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 942883200 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1