องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวภัทวรินทร์ มะลิงาม
ครูชำนาญการ
นางนิตยา ชัยพล
ครูชำนาญการ
นางอรุณ ศรีธรรมมา
ครู
นางวันเพ็ญ สงเคราะห์สุข
ครูชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิการ์ หวังดี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวสุพรรณี ไชยทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพรวรรณ ปทุมมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญนภา สิทธิหาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมัณฑณา สาระโวหาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปารวี แสงรูจี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาระตรี สิงห์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันทิวา เวียงนนท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาคร อุบลบาน
ผู้ดูแลเด็ก