องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25)
insert_drive_file คู่มือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ. วันที่ ๑ เมษษยน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file การเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1