องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25)
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบโหราที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
find_in_page หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้าขวัญกำลังใจ แก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คู่มือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2